MUÇEP’ten dilekçe çağrısı

Haber
Haberi paylaşın

Muğla Çevre Platformu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Muğla Valiliği ile birlikte kurdukları MUÇEV Ltd. Şti. unvanlı şirkete, ihalesiz bir protokolle, Muğla kıyı alanlarının işletilmesi için kira sözleşmesi yapma yetkisi verilmesine karşı çıkmak üzere üyelerini dilekçe vermeye davet etti. Davet yazısı şöyle:

“Muğla Çevre Platformu’nun (MUÇEP) Milas’ta gerçekleşen 12. Olağan Meclis Toplantısı’nda paylaşılan bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Muğla Valiliği ile birlikte kurdukları MUÇEV Ltd. Şti. unvanlı şirkete, ihalesiz bir protokolle, Muğla kıyı alanlarının işletilmesi için kira sözleşmesi yapma yetkisi verilmiştir. MUÇEV Ltd. Şirketi de Muğla kıyı alanlarından bilinen 14 adedinin işletmesi için tesislerle kiralama anlaşmaları imzalamıştır. Bu anlaşmalardan Akyaka Kadın Azmağı ve İztuzu bölgesine ait olanlar idare mahkemesi kararlarıyla, MUÇEV Ltd. Şti’nin yönetmelikte belirtilen kamu yararına dernek veya vakıf olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş; bu kararlardan biri Danıştay tarafından da onanmıştır.
Milas Meclisinde alınan kararlar çerçevesinde, hukuka aykırılığı Danıştay kararı ile tescil edilen mevcut protokollerin iptali talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapılması için 9 Nisan Pazartesi günü saat 14:00 de tüm MUÇEP’lileri Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde buluşarak ekli dilekçeleri imzalayıp başvurmaya çağırıyoruz”

 

Verilecek dilekçe örneği:

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Sunulmak Üzere

MUĞLA VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Muğla İli sınırları içinde yaşayan yurttaşım. Yaşadığım çevrede birçok kıyı alanı, çeşitli türde turizm tesisleri, kıyının gerisindeki yazlık siteler gibi çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından kişisel olarak benim ve genel olarak halkın kullanımına kapatılarak, fahiş tutarda paralar ödenerek girilebilir yerlere dönüştürülmüş bulunmaktadır.

Anayasamızın 43. maddesi, “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.” hükümlerini içermektedir. Bu hükümlere uygun olarak çıkarılmış olan Kıyı Kanunu’nun 5. maddesinde de, “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir” hükmü yer almaktadır.

Anayasa ve Kanun’daki açık hükümlere aykırı olarak, yaşadığım çevredeki kıyıların büyük bir bölümü, serbest olarak yararlanılabilir durumda değildir. Serbestçe kullanılamayan, sadece para ödenerek girilebilen kıyı alanı-plajlarımızın bir kısmının MUÇEV Turizm Ticaret Ltd. Şti unvanlı bir şirket tarafından ya bizzat işletildiği ya da işletmecilere kiralandığı bilinmektedir.

 

Yaptığım araştırmalarda;

– MUÇEV Ltd. Şti.’nin bu işletme ve kiralama işlerini, Bakanlığınız ile imzaladığı işletme hakkı tanıyan protokollere dayanarak yürüttüğünü,

– Muğla il sınırları içinde, öğrenebildiğim 14 kıyı alanının işletme-kiralama hakkının MUÇEV Ltd. Şti.’ne verildiğini,

– Sayın Bakanlığınızca MUÇEV Ltd. Şti.’ne işletme hakkı verilen Akyaka Kadın Azmağı ve İztuzu bölgesindeki 3 kıyı alanına ilişkin işletme protokollerinin Muğla 1. ve 2. İdare Mahkemelerinin kararlarıyla iptal edildiğini; bu kararlardan İztuzu bölgesi protokollerinin iptaline ilişkin olanının Danıştay tarafından onanarak kesinleştiğini,

– Her iki mahkeme kararındaki iptal gerekçesinin, MUÇEV Ltd. Şti.’nin, Bakanlığınızca yürürlüğe konulmuş olan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 42. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan biri olmaması ve Danıştay tarafından, adı geçen Yönetmeliğin 65. maddesinin iptaline karar verilmiş olması olduğunu,

Öğrenmiş bulunmaktayım.

Bu kararların gerekçesi, iptal sebebinin iki davanın konusu olan işletme hakkı protokollerine has özel sebepler olmayıp, MUÇEV Ltd. Şti.’ne ihalesiz olarak işletme hakkının verilmesinin Yönetmeliğe aykırı olması ve 65. maddenin iptal edilmiş olmasıdır. Her iki gerekçe de MUÇEV Ltd.Şti’ne işletme-kiralama yetkisi verilen tüm işlemler için geçerli olan genel nitelikte iptal gerekçeleridir. Yani, söz konusu kararlar, dava konusu olmamış olsa bile, MUÇEV Ltd. Şti.’ne işletme hakkı verilmesine ilişkin tüm işlemlerin hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır.

 

Devletin, Anayasamızda belirtilen en temel niteliklerinden biri olan hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, hukuka bağlı bir idare sistemine sahip olmasıdır. Hukuka bağlı idare kavramı ise, mahkeme kararlarını uygulayarak gereğini yerine getiren, mahkemelerin iptal kararlarının tespit ettiği idare işlemlerinin yarattığı hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak için gerektiğinde yeni idari işlemleri yapan idare anlamına gelmektedir.

Yukarıda belirttiğim mahkeme kararları, kıyı alanlarının işletme hakkının ihalesiz olarak MUÇEV Ltd. Şti.’ne verilmesinin, sadece iki işlem için değil, genel olarak hukuka aykırı olduğunu ortaya koyduğundan, Sayın Bakanlığınızca, yargı organlarınca tespit edilmiş olan hukuka aykırı durumun devam etmesinin önlenmesine yönelik işlem yapılması gerekmektedir. Aksi halde, yapıldığı andan itibaren hukuka aykırı duruma düşen işlemlerin, karardan sonra da, hukuka aykırı olmasına rağmen geçerli kalmaya devam etmesine göz yumulmuş olacaktır. Bu durumun, hukuka bağlı idare kavramına ve hukuk devleti ilkesine aykırı olacağı ve kabul edilemez olduğu açıktır.

Yukarıda arz ettiğim nedenlerle, Bakanlığınızca, ihale yapılmaksızın, MUÇEV Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’ne, içinde yaşadığım Muğla ili sınırları içinde bulunan kıyı alanlarının işletilmesi veya kiralanması yetkisi verilmesini içeren imzalanmış tüm protokollerin/sözleşmelerin iptali yönünde işlem yapılmasını ve bu talebime uygun biçimde işlem yapıldığı hususunun tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ve talep ederim. 09.04.2018

 

Bir cevap yazın